Úřední deska

Povinně zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, strukturované podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu.

1. Název

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm


2. Důvod a způsob založení

Rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č.j.19662/2001-14 ze dne 26. června 2001 se příspěvková organizace Základní umělecká škola, Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín, stává s účinností od 1. července 2001 příspěvkovou organizací Zlínského kraje.

Dodatek č.1 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 517/Z19/03 ze dne 17. 9. 2003.

Dodatek č.2 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0123/Z05/05 ze dne 31.8.2005 s účinností od 1.9.2005.

Dodatek č.3 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0125/Z05/09 ze dne 17.6.2009.

Dodatek č.4 ke Zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0258/Z10/10 ze dne 17.3.2010.

Dodatek č.5 ke zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0407/Z14/14 ze dne 10.12.2014.

Dodatek č.6 ke zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0521/Z17/15 ze dne 24.6.2015.

Dodatek č.7 ke zřizovací listině byl schválen usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0383/Z13/18 ze dne 25.6.2018.

Rozhodnutím MŠMT č.j. 33 067/2005-21 je škola zařazena do školského rejstříku jako Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm.

Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen v § 109 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy.

Školský úřad Vsetín usnesením č.j.:1626/96-PeO ze dne 27. 5. 1996 v souladu s ustanovením § 6 odst. 2 zákona ČNR č. 564/90 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství jmenoval do funkce ředitele Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm s účinností od 1. 8. 1996 Petra Hofmana.


3. Organizační struktura

Vnitřní organizace školy je dána vnitřním předpisem „Organizační řád Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm“.


4. Kontaktní spojení

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm

Pionýrská 20

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Tel: 571 751 455, 604 231 164

Fax: 571 751 454

E-mail: zus@zusroznov.cz

https://zusroznov.cz

Úřední hodiny: 10:00 – 12:00, 14:00 – 16:00


5. Bankovní spojení

Hlavní účet školy – 217614468/0300

Účet pro přijímání úplaty za vzdělávání (školné) – 217607049/0300


6. IČ

00851809


7. DIČ

CZ-00851809


8. Dokumenty


8.1 hlavní dokumenty

Školní řád ZUŠ Rožnov, Organizační řád, Kolektivní smlouva, Stanovení výše úplaty, Směrnice o snížení úplaty, Výroční zpráva


8.2 Rozpočet

https://www.zkola.cz/management/


9. Žádosti o informace

Žádosti o informace lze podat ústně, telefonicky nebo písemně s uvedením informace kdo žádá, co je předmětem žádosti a požadovaným způsobem předání informací.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Žádost se podává osobně v kanceláři školy nebo poštou.


11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí ředitele školy se lze v režimu správního řízení odvolat prostřednictvím školy ke Krajskému úřadu (Krajský úřad Zlínského kraje, odbor školství mládeže a sportu, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín). Opravné prostředky v písemné podobě lze zaslat na adresu školy nebo doručit osobně do kanceláře školy.


12. Formuláře

Škola nevydává předtištěné formuláře.


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Ke stažení na adrese: https://portal.gov.cz/


14. Předpisy


14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Dokumenty - MŠMT ČR

Zlínský kraj – portál Zkola: https://www.zkola.cz/


14.2 Vydané právní předpisy

Školní řád, Směrnice o slevách a další dokumenty vydané ředitelem školy.


15. Úhrady za poskytování informací

Informace se poskytují bezplatně.


16. Licenční smlouvy

Škola nemá uzavřeny licenční smlouvy.


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva 2022 [PDF/0,3 MB]


Bc. Petr Hofman

ředitel školy


Dokumenty

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.; 2023 [PDF/0,2 MB]

Rozpočet na rok 2024 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025 a 2026

Upravený rozpočet na rok 2023 [PDF/0,3 MB]

Směrnice ZUŠ Ochrana oznamovatelů 2023

Návrh rozpočtu na rok 2024 a návrh rozpočtového výhledu na roky 2025 – 2026

2. upravený rozpočet na rok 2022 [PDF/0,3 MB]

Rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025

Upravený rozpočet na rok 2022

Návrh rozpočtu na rok 2023 a návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024 a 2025 [PDF/0,3 MB]

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. [PDF/0,09 MB]

2. upravený rozpočet na rok 2021 [PDF/0,7 MB]

Rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024 [PDF/0,7 MB]

Upravený rozpočet na rok 2021 [PDF/0,7 MB]

Návrh rozpočtu na rok 2022 a návrh rozpočtového výhledu 2023 - 2024 [PDF/0,7 MB]

2. upravený rozpočet na rok 2020 [PDF/0,7 MB]

Rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 - 2023 [PDF/0,7 MB]

Upravený rozpočet na rok 2020 [PDF/0,7 MB]

Návrh rozpočtu na rok 2021 a návrh rozpočtového výhledu 2022 - 2023 [PDF/0,7 MB]

2. upravený rozpočet na rok 2019 [PDF/0,7 MB]

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2022 [PDF/0,7 MB]

Upravený rozpočet na rok 2019 [PDF/0,7 MB]

Návrh rozpočtu na rok 2020 a návrh rozpočtového výhledu 2021 - 2022 [PDF/0,7 MB]

Návrh rozpočtu na rok 2019 a návrh střednědobého výhledu 2020 - 2021 [PDF/0,7 MB]

Schválený rozpočet na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu [PDF/0,1 MB]

Směrnice Základní umělecké školy pro ochranu osobních údajů [PDF/0,1 MB]

Rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2021 [PDF/0,4 MB]

Upravený rozpočet na rok 2018 a návrh střednědobého výhledu [PDF/0,4 MB]

Upravený rozpočet na rok 2019 příspěvkové organizace zřízené Zlínským krajem [PDF/0,7 MB]